slide100.1280x0x0-1

Notariaat Wijdemeren een jong maar buitengewoon ervaren bedrijf 

slide2

Wij zijn bij uitstek uw gesprekspartner voor uw testament

Algemene voorwaarden

1. De praktijk wordt uitgeoefend in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Notariaat Wijdemeren mr. S. Kreugel BV.. Dit geldt tevens indien het de uitdrukkelijke bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, terzake van hoofdelijke aansprakelijkheid in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

3. De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven voorgeschreven verzekeringsplicht. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. Indien:
a. zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet - waaronder ook een nalaten begrepen wordt - die tot aansprakelijkheid leidt; en/of
b. door de uitvoering van een opdracht of op andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht; zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de bedragen dat/die in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidverzekering wordt uitbetaald, eventueel vermeerderd met het eigen risico dat Notariaat Wijdemeren mr. S. Kreugel B.V. onder deze beroepsaansprakelijkheid verzekering draagt. Indien in een dergelijke situatie Notariaat Wijdemeren mr. S. Kreugel B.V. op grond van de gesloten beroepsaansprakelijkheidverzekering geen recht heeft op een uitkering en desalniettemin rechtens komt vast te staan dat Notariaat Wijdemeren rnr. S. Kreugel B.V. aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag maximaal gelijk aan drie maal het notariële honorarium dat voor de betreffende dienstverlening door Notariaat Wijdemeren mr. S. Kreugel BV. in rekening is gebracht.

4. De in artikel 3 omschreven beperking van de aansprakelijkheid geldt tevens voor het geval:
a. Notariaat Wijdemeren mr. S. Kreugel B.V. aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door Notariaat Wijderneren mr. S. Kreugel BV. bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens bestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd; en/of
b. dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

5. Bij het inschakelen van (een) derde(n) zal Notariaat Wijdemeren mr. S. Kreugel BV. zoveel als mogelijk is overleg met de opdrachtgever voeren. Notariaat Wijdemeren mr. S. Kreugel B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derde(n).

6. Het niet, anders dan inhoudelijk, weersproken in ontvangst nemen van een door Notariaat Wijdemeren mr. S. Kreugel BV. op verzoek van opdrachtgever opgemaakte (concept)akte impliceert de erkenning van het verlenen van de opdracht.

7. Indien de opdracht wordt verleend door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als (mede)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld danwel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

8. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum,, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt in verzuim en is een vertragingsrente ex artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek (de wettelijke rente) verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten betrekking hebbende op die invordering voor rekening van de cliënt.

9. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notaris en van al de kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens Notariaat Wijdemeren mr. S. Kreugel BV. werkzaam zijn.

10. Op de rechtsverhouding tussen notaris en de opdrachtgever en de eventuele aansprakelijkheidstelling is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse (tucht-)rechter of de Geschillencommissie.

11. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

12. Onze dienstverlening valt binnen de werking van de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties. In verband hiermee ken Notariaat Wijdemeren mr. S. Kreugel BV. verplicht zijn om situaties met een ongebruikelijk karakter te melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Met betrekking tot een eventuele melding mogen wij geen mededelingen doen aan onze cliënten.

13. De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten rekening in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

14. De notaris houdt zich aan alle bestaande Beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure "Spelregels voor notaris en consument". Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.